کارشناسان دفتر مهارت افزایی

تعداد بازدید:۰
دفتر مهارت افزایی
علیرضا کیایی
کارشناس مسئول
a.kiaey@yahoo.com
021-۴۴۷۳۷۶۵۲
فاطمه کاظم نژاد
کارشناس مهارت افزایی
f.kazemnejad۳۳@gmail.com
021-۴۸۳۹۲۲۵۹
 
پریسا حلی
مسئول دپارتمان روان شناسی و مشاوره
parisa.helli@yahoo.com
021-۴۸۳۹۲۲۵۹
 
الهه فرمانی
کارشناس مرکز فنی حرفه ای دانشگاه