مدیریت

تعداد بازدید:۰

 


 

 
مدیر مرکز آموزشهای تخصصی آزاد و مهارت افزایینام و نام خانوادگی: دکتر وحید رضائی تبار

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

پست الکترونیکی: Vhrezaei@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۸۸۶۰۰۲-44737652

رزومه علمی و پژوهشی