• کارمندان آموزش

 

دکتروحید رضائی تبار

مدیر آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی

vhrezaei@gmail.com 

88886002 


 

دکتریونس صحرانورد نشتیفان

کارشناس مسئول مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی

sahranavardyounes21@gmail.com 

88880993 


 

فرج زاهدی احمد سرائی

کارشناس وب سایت مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی

farajjzahedi@gmail.com 

88880993 


 

فاطمه عاشق

کارشناس مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی

fatemehashegh@yahoo.com 

88880993 


 

 

 

مهین کشاورز رضوان

کارشناس مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی

Mkeshavarz828@gmail.com

88872058