• آئین نامه ها

 

آیین نامه های آموزشی دوره های مختلف مدیریت آموزش های آزاد

  

 

مدیریت ارشد کسب و کار

(MBA)

 

مدیریت عالی کسب و کار

  (DBA)

 

آمادگی آزمون تافل

TOEFL

 

دوره های مهارت افزائی

(عمومی/ تخصصی)