• حوزه های آموزشی

مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد همچنین خدمات مشاوره ای و تکمیلی در حوزه های زیر را به نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی ارائه می نماید:

الف) نیازسنجی، نیازآفرینی و اولویت بندی نیازهای آموزشی؛

ب) برنامه ریزی و طراحی دوره های آموزشی؛

ج) ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی و ممیزی واحد آموزش؛

د) مشاوره در زمینه ارتقای فرایند مدیریت آموزش سازمانی؛

ه) مشاوره دریافت استانداردهای آموزشی(نظیر ISO 10015)