• مدیریت
نام و نام خانوادگی: دکتر وحید رضائی تبار

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

ایمیل: Vhrezaei@atu.ac.ir

شماره تماس: 88886002 

مدیر مرکز آموزشهای تخصصی آزاد