• مدیریت




مدیر مرکز آموزشهای تخصصی آزاد



نام و نام خانوادگی: دکتر وحید رضائی تبار

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

پست الکترونیکی: Vhrezaei@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۸۸۶۰۰۲

رزومه علمی و پژوهشی