• معرفی مرکز

معرفی مرکز مدیریت آموزش‏های تخصصی آزاد

این مدیریت با هدف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای تخصصی به مدیران و کارشناسان نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی و همچنین آحاد جامعه، با بهره گیری از توان علمی و تخصصی اساتید توانمند و مجرب دانشگاه علامه طباطبایی – به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور- در پردیس دانشگاهی شماره دو این دانشگاه تشکیل گردیده است. در حال حاضر، ریاست مرکز مدیریت آموزش‏های تخصصی آزاد برعهده آقای دکتر وحید رضایی تبار است. از دیگر سو این مرکز در راستای ایجاد و بهبود دانش، توانش و نگرش و در نهایت ارتقای رفتار و عملکرد مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشجویان و همچنین آحاد جامعه ارائه می شود و به دو شکل آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه خواهد شد.

1. آموزش های کوتاه مدت:

بخشی از آموزش های تخصصی آزاد است که به صورت دوره های آموزشی کوتاه مدت شامل دو گروه: الف) دوره های آموزشی ضمن خدمت و ب) سمینارهای آموزشی برگزار می شود و به دو صورت اجرای دوره های آموزشی در درون پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی و اجرای دوره های فوق در سازمان های سفارش دهنده، برنامه ریزی شده است.

1-1. دوره های آموزشی ضمن خدمت:

بخشی از آموزش های کوتاه مدت است که به صورت دوره های آموزشی ضمن خدمت یک روزه (8 ساعت)، دو روزه (16 ساعت) و سه روزه (24 ساعت) به شکل های نیم روز و یا روز کامل برگزار می شود و فراگیران پس از اتمام دوره و موفقیت در آزمون های مربوط، می توانند با پرداخت هزینه های پیش بینی شده، گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند.

2-1. سمینارهای آموزشی:

بخشی از آموزش های کوتاه مدت است که به صورت سمینارهای آموزشی یک روزه (8 ساعت)، دو روزه (16 ساعت) و سه روزه (24 ساعت) بر اساس نیاز مخاطبان و همچنین با هدف ارتقای سطح علمی، فرهنگی و مهارتی جامعه هدف، توسط مدیریت آموزش‏ های تخصصی آزاد پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی، برنامه ریزی و اجرا می شود.

2. آموزش های بلندمدت:

بخشی از آموزش های تخصصی آزاد است که به صورت دوره های آموزشی بلندمدت و در قالب ترم های پیوسته و متوالی، عمدتاً به شکل دوره های ترمیک و مهارت آموزی و بر اساس نیاز مخاطبان و جامعه هدف برگزار می شود. فراگیران پس از اتمام این دوره ها و موفقیت در آزمون های مربوط، می توانند گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند.