• اداره نرم افزار

اداره نرم افزار و داده اداره نرم افزار و داده
زهرا نعیمی
رئیس اداره نرم افزار و داده
خانم دادگر

رامین کرمی

آزاده یوسفی