• مدیر مرکز فناوری

 

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگی: آناهیتا مصطفوی

 
پست الکترونیکی: anahita.mostafavi@atu.ac.ir

شماره تماس: 5-44737533- 021