• اداره دریافت و پرداخت

وظایف اداره دریافت و پرداخت

- وصول درآمدهای دانشگاه ازهرقبیل

- نگهداری دفتر بانک وثبت وتنظیم آن

- تطبیق صورت حساب های واصله از بانک با دفتر بانک

- تهیه لیست های مربوط به کمک های غیر نقدی ،عائله مندی وملبوس کارکنان

- صدورچک وحواله نقدی

- نگهداری حسابهای خاص وخارج از شمول قانون محاسبات عمومی

- پرداخت تنخواه گردان ،علی الحساب وپیش پرداخت بودجهءجاری وطرحهای عمرانی

- اعمال نظارت بر امور پرداخت های ادارات حسابداری دانشکده های تابعهءدانشگاه درمرکز

- تنظیم لیست حقوق ومزایای کارکنان

- تهیه وتنظیم فهرست هریک از کسورات حقوق وارسال آن به واحد مربوط

- تهیه لیست باز پرداخت وام کارکنان

- تنظیم لیست برگشتی های حقوق (کسانی که بعللی حقوق ومزایا دریافت نداشته اند)

- تهیه وتنظیم لیست های کارگری واظهار نامهء کسورات حق بیمهءکارگری جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی

- تنظیم اسناد فوق العاده مزایا وخدمات وسایر هزینه ها

- امور مربوط به بازنشستگی از قبیل درخواست وجه رسیدگی به احکام تنظیم لیست وپرداخت های مربوطه