• وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات اداره کارگزینی

- ادارهء امور استخدام – انتصاب،انتقال ،ماموریت ،ترفیع ،مرخصی وبازنشستگی کارکنان(اعم از اعضاءهیات علمی وکارکنان غیر آموزشی وشاغلین مشاغل کارگری)طبق قوانین ومقررات

- تهیه وتنظیم کلیهءاحکام پرسنلی کارکنان با توجه به مقررات مصوب

- اظهارنظر وپاسخ به سئوالات واحدهای مختلف درمورد مسائل پرسنلی

- تنظیم فهرست احتیاجات پرسنلی براساس پیشنهادات واحدها پس از هماهنگی با مدیریت برنامه وبودجه وتشکیلات وسایر واحدهای ذیربط وانجام کلیهءمراحل امور استخدام وتامین نیازهای پرسنلی دانشگاه برابر مقررات

- انجام امور ترفیع ،ارتقاءکارکنان برابر مقررات مربوط با همکاری واحدهای ذیربط

-همکاری درامور آموزش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه براساس نیازهای آموزشی مورد لزوم وبرنامه های تنظیم شده توسط مراجع ذیصلاح

- تهیهءآمار ونمودارهای مختلف پرسنلی

- حفظ و نگهداری پرونده های پرسنلی اعم از جاری وراکد وغیره

- هماهنگی درامور مربوط به مقررات وآئین نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعملهای مربوط به امور اداری ورسیدگی وکنترل اطلاعات ومدارک پرسنلی واداری واصله از سایر واحدها

-ارائه پیشنهادهای لازم درزمینهء مقررات استخدامی وطبقه بندی مشاغل واظهارنظر درموردآنها

- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری واحدهای مربوط

- بررسی پیشنهاد انتصاب کارکنان وتطبیق آنها با مقررات وقوانین دراجرای طرح طبقه بندی مشاغل وانجام امورمربوط

-تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای دانشگاه

-ارائهءخدمات مشورتی درکلیهءزمینه های استخدامی ،اداری وطبقه بندی مشاغل

- جمع آوری وتنظیم اطلاعات پرسنلی وآمار کلیهءکارکنان دانشگاه درزمینه های مورد لزوم وهمکاری لازم با واحدهای ذیربط دراین مورد

- همکاری با دفتر برنامه ریزی وبودجه وتشکیلات درتهیهءآمار واطلاعات لازم دانشگاه