• مدیر بودجهنام و نام خانوادگی: مرتضی خورسندی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته اقتصاد- گرایش اقتصاد پولی

پست الکترونیکی : mkhorsandi57@yahoo.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰۶ - 021مدیر بودجه و تشکیلات