• مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانینام و نام خانوادگی: مرتضی خورسندی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته اقتصاد- گرایش اقتصاد پولی

پست الکترونیکی: mkhorsandi۵۷@yahoo.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰۶