نام و نام خانوادگی: محسن یعقوبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی اقتصاد

پست الکترونیکی: m_yaeghoubi @ yahoo.com

شماره تماس: 44737555-021مدیر اداره تدارکات و انبار