• اهداف، راهبردها و وظایف

معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه نقش مهمي در راهبري و هدايت امور پشتيباني دانشگاه و تأمين اعتبارات مالي و تنظيم هزينه‏ ها بر عهده دارد. که در واقع اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق اهداف آموزشي، پژوهشی، تحقيقاتي و فناوري دانشگاه هموار مي‏ سازد.

شرح وظایف معاونت توسعه و مدیریت منابع:

عمده‏ ترين وظايف حوزه معاونت توسعه ومدیریت منابع به شرح زیر است:
-    ابلاغ کلیه مصوبات،مقررات وآیین نامه های مرتبط با وظایف معاونت به واحدهای ذیربط و پیگیری ونظارت بر حسن اجرای آن.
-    تدوین وابلاغ بخشنامه ها ودستورالعمل لازم اداری به واحدهای دانشگاه.
-    ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
-    پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
-    نظارت بر کار واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان ازحسن اجرای وظایف و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي آنها.
-    همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.
-    اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی ،عمرانی وتشکیلات دانشگاه مطابق با مصوبات ،مقررات وآئین نامه های مربوط.
-    رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه وهدایت ونظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوطه در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه .
-    نظارت برمصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی وسایر قوانین ومقررات مالی مورد عمل دانشگاه.
-    تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت وتنگناها ومشکلات وفرصت ها وتهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.

-    نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان ها وتأسیسات موجود.
-    تشکیل کمیته های مربوط به تدوین روش های اجرایی در دانشگاه به منظور بهینه سازی تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه.
-    استقرار فرآیند شناسایی درآمد وکنترل مناسب برچرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دانشگاه.
-    تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظورحفظ ونگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه.
-    نظارت بر فعالیت های بهره وری وتحول اداری دانشگاه و ارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.
-    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

    واحدهای تابعه معاونت توسعه و مدیریت منابع
1-    مدیریت امور اداری
2-    مدیریت امورمالی
3-    مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
4-    مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
5-    مدیریت فنی و طرح های عمرانی