• معرفی معاون امور اداریمعاون امور اداری دانشگاهنام و نام خانوادگی: محمد حسین زندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیکی: zandi.mh@gmail.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰۳