• معرفی معاون توسعه و مدیریت منابع
معاون توسعه و مدیریت منابعنام و نام خانوادگی: داود حسین پور

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: hosseinpour@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰1