وظایف مدیریت فنی و طرحهای عمرانی:

-  جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرحهاي عمراني ( اطلاعات طرحهاي مورد نياز و نيز اطلاعات طرحهاي در حال اجرا ).
- پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه و انجام هماهنگی های لازم در این خصوص با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی   
-كنترل و تصويب نقشه هاي طرحهاي عمراني.   
- انعقاد قرارداد با مهندسي مشاور وپيمانكاران به منظور اجراي طرحهاي عمراني حسب مورد .   
-  نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني.   
- رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرحهاي عمراني.   
-  اجراي طرحهاي اماني مورد نياز دانشگاه.   
- تهيه نقشه و انجام محاسبات فني براي طرحهاي اماني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه.   
-  نظارت بر عمليات ساختماني و تاسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه.   
-  برنامه ريزي تعميرات اساسي و پيشنهاد بودجه تعميرات اساسي به معاونت  و نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحدهاي دانشگاه و تاييد اسناد تعميرات اساسي .   
-  نظارت بر نگهداري و تعميرات تاسيسات و ساختمانهاي واحد هاي دانشگاه.   
-  پيشنهاد برگزار ي مناقصات نگهداري به معاونت و همکاری در برگزاري مناقصات مربوطه.   
-  نظارت و مراقبت لازم در امر تأسيسات دانشگاه و انجام تعميرات جزئي تاسيسات معيوب .   
-  حفظ و نگهداري و فراهم نمودن موجبات تعميرات ضروري ساختمان و ارائه گزارشات مربوطه   
- تهيه شناسنامه كليه ساختمانها و فضاها آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه   
-  انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با بهبود شامل: تعيين اهداف براساس سياستها و استراتژي هاي كلان دانشگاه


شناسايي فعاليتها، مستند سازي ، تهيه فرآيندها، روشها و دستور العمل هاي اجرايي امور و نظارت بر اجراي آنها حسب مورد، تجزيه و تحليل داده ها و ارزيابي عملكرد و بازخور فعاليت ها و همكاري با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی