• معرفی رئیس اداره تعمیر و نگهداری


رییس اداره تعمیر و نگهدارینام و نام خانوادگی: هاشم شفیع نژاد

پست الکترونیکی: hatef_book@yahoo.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۰۰