• معرفی رئیس اداره نظارت بر طرح هاي عمراني


رئيس اداره نظارت برطرح هاي عمرانينام و نام خانوادگی: عباس سلامت منش

پست الکترونیکی: salamatmanesh@gmail.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۶۰