• معرفی رئیس و کارشناسان اداره تدارکات

معرفی کارشناسان اداره تدارکات و انبارمعرفی  کارشناسان اداره تدارکات و انبار
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 اسماعیل سلمان پور کارپرداز 021-48392327
2  منصور عباسی مقدم کارپرداز 021-48392327
3 محسن بهرام پی کارپرداز 021-48392327
4 قربانعلی نامی کارپرداز 021-48392327
5 بخشعلی زارع کارپرداز 021-48392327
6 مهدی اربابی کارپرداز 021-48392327
7 سید امیر قدرتی کارپرداز 021-48392200
8 سید محمد حسینی حسابدار 021-48392327