• تاریخچه معاونت


تاریخچه معاونت

تاریخچه معاونت
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی شروع دوره پایان دوره
1 دکتر محمدرضا ویژه دکترای حقوق 94/07/12 تاکنون
2 دکتر عباس عباس پور دکترای مدیریت 92/07/20 94/07/12
3 دکتر فریبرز درتاج دکترای روان شناسی 91/11/30 92/07/20
4 دکتر عباسعلی رهبر دکترای علوم سیاسی 90/12/17 91/11/30
5 دکتر عباس عباس پور دکترای مدیریت 85/06/12 86/01/18
6 دکتر حمیدرضا ارباب دکترای اقتصاد 84/02/20 84/10/07
7 دکتر اردشیر انتظاری دکترای جامعه شناسی 83/04/24 84/01/21
8 دکتر غلامعلی چگنی زاده دکترای علوم استرا تژیک 82/02/28 83/03/11
9 دکتر جعفر باباجانی دکترای حسابداری 79/06/09 82/02/28
10 دکتر سیدمحمدرضا سید نورانی دکترای علوم اقتصادی 77/12/09 79/06/06
11 دکتر حمید خالقی مقدم دکترای حسابداری 75/04/06 77/11/03
12 دکتر مصطفی شریف دکترای علوم اقتصادی 70/09/16 75/04/06
13 دکتر مهدی تکیه دکترای مدلسازی اقتصاد منطقه ای ایران 68/07/02 70/09/16
14 دکتر حمید خالقی مقدم دکترای حسابداری 64/02/23 67/07/19