• سمینارهای آموزشی

 سخنرانی " آسیب شناسی بازاریابی و راهکارها"

سخنران: خانم دکتر دهدشتی(دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)
تاریخ برگزاری: 95/11/28

ساعت برگزاری: 9:30 الی 11:30

هزینه: 25 هزار تومان (برای دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه طباطبائی رایگان )

با ارائۀ گواهینامه در پایان سخنرانی 

آدرس محل برگزاری: خیابان توانیر(نرسیده به میدان ونک) میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، نبش بن بست هفت پیکر

تلفن های تماس: 88880993