• کارگاه ها
کارگاه یک روزه روش تحقیق آمیخته
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی نرم افزار MAXQDA
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی نرم افزار spss
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید