نام و نام خانوادگی: محمد جمشیدی مقدم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

پست الکترونیکی: jamshidi@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۲۵-021سرپرست اداره دبیرخانه مرکزی