اخبار

اخبار و رویدادها

دروه های مهارت افزایی

برگزاری دوره های مهارت افزایی عمومی و تخصصی

برگزاری دوره های هتلداری مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری دوره های هتلداری مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

تقویم آموزشی دوره های مهارت افزایی مدیریت آموزش های آزاد(تابستان 96)

تقویم آموزشی دوره های مهارت افزایی مدیریت آموزش های آزاد(تابستان 96)

تقویم آموزشی دوره های تابستانه طرح مهارت افزایی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

تقویم آموزشی دوره های تابستانه طرح مهارت افزایی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

کارگاه آموزشی اقتصاد سنجی با کمک نرم افزار Eviews

سخنرانی آموزشی آسیب شناسی بازاریابی و راهکارها

سخنرانی آموزشی آسیب شناسی بازاریابی و راهکارها

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی