اخبار

اخبار و رویدادها

کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاه مکاتبات اداری(مهارت افزائی عمومی)

کارگاه مکاتبات اداری(مهارت افزائی عمومی)

سخنرانی آموزشی آسیب شناسی بازاریابی و راهکارها

سخنرانی آموزشی آسیب شناسی بازاریابی و راهکارها

آزمون تعیین سطح دوره جدید آمادگی آزمون تافل TOFEL

آزمون تعیین سطح دوره جدید آمادگی آزمون تافل TOFEL

تغییر تاریخ کارگاه معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL

تغییر تاریخ کارگاه معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL

اطلاعیه ها

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تب دانشگاه علامه

دسترسی